نیمه ی پر یا نیمه ی خالی

نیمه ی پر

زن رو به خدا کرد و پرسید: چرا باید دیه ی ما نصف دیه ی مردها باشد؟

خداوند مهربانانه فرمود: عزیز من ! اگر با کشتن, تو را از شوهرت بستاند به او هشت میلیون* می رسد. ولی اگر او را بکشند تو صاحب شانزده میلیون** می شوی !!

زن خندید و گفت: خدایا حکمتت را شکر.

 

 

نیمه ی خالی

همسر من معتقده که در خیلی موارد کشتن زن کم هزینه تر از پرداختن مهریه اش است.

 

*, ** : این مبالغ در حال حاضر پنج برابر شده اند.

   + کتایون - ٤:٥۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸